Xin chào nhà điều hành . nhà lănh đạo ucool
Tôi có 1 tài khoản ở sv 271 và đă mất
Userld=33191029
Server = 271
Player name =vô t́nh 94
VIP = 6
Level 86
Và đây là tài khoản tôi mới tạo mới
UserId=36879156
Server=271
Player Name=hello
VIP=0
Level=5
Xin hăy liên kết chô tôi vào gmail
Ssjwnoh@gmail.com
Xin hăy hồi âm cho tôi