Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 63

Thread: Regarding translation issue in Vietnamese!

 1. #16
  Bronze Member Contributor Level 3
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  41
  Rep Power
  0

  What is the point???

  Quote Originally Posted by LittleRain View Post
  As the title, names of skills and heroes translated by Ember are too ridiculous ( I actually have to speak out this). The only things, Ember can translate to VNese are descriptions about skills, heroes, items and titles of items such as Trial, crusade, time clift, shop, treasure, ... That's enough.
  So they are asking you to help them translate it, and you tell them back that they are the one who should do the translation?

  Quote Originally Posted by LittleRain View Post
  Names translated by this guy are ridiculous too. Keep names of Skills and Heroes originally.
  If you wanna keep heroes and skills' names in English, that means you can understand English already. JUST SWITCH TO ENGLISH. No one forces you to switch to Vietnamese if you don't like the Vietnamese translation. The point of translating English to Vietnamese is for people who can't read English to understand the game.

  So if you can't understand English, that would mean you can't understand heroes and skills' names in English either. RIGHT? Am I right or am I missing something? It would be ridiculous to have English title and Vietnamese description. Because WHAT IS THE POINT?

  And if you think Ember's and my translations are ridiculous please DO SHARE YOUR NON-RIDICULOUS TRANSLATION.

  All you do is talk. This thread almost has 600 views, but I am the only one who actually contributed a translation.

  LOOK AT THE KOREAN'S THREAD. Their thread has more than 1 person contributing. And they actually work together.

  No wonder why nothing gets done in Vietnam.
  Last edited by RedPanda; 10-29-2014 at 09:16 PM.

 2. #17
  Iron Member Contributor Level 1
  Join Date
  Sep 2014
  Posts
  12
  Rep Power
  8
  no comment ^^ just do the best you can redpanda ^^
  To other player shit If you dont help dont talk
  Đệch mấy bố !!! Chả biết lịch sự nơi công cộng là cái đếch ǵ

 3. #18
  Iron Member Contributor Level 2
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  26
  Rep Power
  8

  Main Stage

  Thank you Korean Team, you done good job, I will follow your process. Hey Vietnamese guys, stop argue let do more than talk.
  Enchanting → Cường hóa
  Guild → Bang hội
  Merchant → Cửa tiệm
  Arena → Đấu trường
  Time Rift → Lổ hỏng thời gian
  Campaign → Phó bản (recommend)or Chiến dịch
  Mailbox → Hộp thư
  Chests → Rương báu
  Trials → Tập luyện
  Crusade → Chinh phạt

  Heroes → Nhân vật (recommend) or Anh hùng
  Inventory → Túi đồ
  Fragments → Mảnh ghép
  Quests → Thành tựu (recommend) or Nhiệm vụ
  Daily Events → Nhiệm vụ hàng ngày

  Signin → Đăng nhập
  Sales → Cửa hàng

  Mấy ông qua bên Topic của tụi Hàn dịch giống như họ đi. Tui cũng thấy bên đó làm tốt lắm.
  Last edited by caocao84; 11-02-2014 at 02:26 AM. Reason: Update translation - Merchant

 4. #19
  Iron Member Contributor Level 2
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  26
  Rep Power
  8

  Etc.

  OK → Đồng ư
  Cancle → Hủy bỏ

  Updating... → Đang cập nhật...
  Connecting... → Đang kết nối...
  Loading... → Đang tải...

  Update Successfully → Cập nhật thành công
  Last edited by caocao84; 11-01-2014 at 03:14 AM. Reason: Update

 5. #20
  Iron Member Contributor Level 2
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  26
  Rep Power
  8

  Settings

  Nickname → Tên gọi or Biệt danh or Danh xưng
  Avatar → Ảnh đại diện


  Team Level → Cấp tổ đội or Cấp đội ngũ
  Team EXP → Kinh nghiệm tổ đội or Kinh nghiệm đội ngũ
  MAX Hero Level → Cấp độ tối đa của nhân vật
  Account ID → Tên tài khoản

  Quit Guild → Rời khỏi Bang hội

  Guild → Bang hội
  Guild ID → Mă số Bang hội

  Languages → Ngôn ngữ

  Connected → Đă kết nối
  Disconnected → Ngắt kết nối
  Community → Cộng đồng
  Options → Tùy chọn
  Switch Server → Đổi máy chủ
  Support → Hỗ trợ

  Switch Server tab
  Current Login -> Máy chủ đang chơi
  All servers -> Danh sách máy chủ
  Recommend -> Máy chủ mới mở
  Full -> Đă đầy
  Last edited by caocao84; 11-01-2014 at 04:05 AM. Reason: Update - Add Switch server

 6. #21
  Iron Member Contributor Level 2
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  26
  Rep Power
  8

  Signin tab

  Signin -> Đăng nhập
  You have signed in [x] times -> Bạng đă đăng nhập [x] lần
  Awards -> Phần thưởng
  Today's attendance awards have been received. Upgrade to VIP [] can receive double reward, upgrade now? -> Phần thưởng đăng nhập hôm nay đă được nhận. Nâng cấp VIP [] bạn có thể nhận thưởng gấp đôi, nâng cấp ngay bây giờ?

  Rewarded -> Đă nhận

  [Month] Signin Rewards -> Phần thưởng đăng nhập tháng [Month] (Month should be displayed by number, VN don't have name for month)
  Last edited by caocao84; 11-01-2014 at 03:12 AM. Reason: Update

 7. #22
  Iron Member Contributor Level 2
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  26
  Rep Power
  8

  Sales

  Benefits -> Quyền lợi
  Need [x] points for VIP [y] -> Cần [x] điểm để được VIP [y]
  Monthly card -> Thẻ chơi hàng tháng

  One Time Offer-> Chỉ được mua một lần

  Golden Package of Gems -> Gói kim cương vàng
  Silver Chest of Gems -> Gói kim cương bạc
  Bronze Box of Gems -> Gói kim cương đồng
  Iron Case of Gems -> Gói kim cương sắt
  Cloth Sack of Gems -> Gói kim cương vải

  Mass of Gems -> Gói kim cương rất lớn
  Bag of Gems -> Gói kim cương lớn
  Pack of Gems -> Gói kim cương vừa
  Heap of Gems -> Gói kim cương nhỏ
  Pile of Gems -> Gói kim cương ít
  Last edited by caocao84; 11-01-2014 at 03:10 AM. Reason: Update

 8. #23
  Iron Member Contributor Level 2
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  26
  Rep Power
  8

  Midas and buying Stamina

  Midas -> Bàn tay vàng Midas (tác giả đặt tên theo thần thoại Hy Lạp, ông thần Midas dụng vào vật ǵ đều biến thành vàng)
  Chances [x/y] -> Số lần [x/y]
  Use -> Dùng
  Multi use -> Dùng nhiều lần
  Do you want to pay [x] gems for [y] stamina? (You've purchased [z] times today) -> Bạn có muốn dùng [x] kim cương để mua [y] thể lực không? (Hôm nay bạn đă mua [z] lần)
  OK-> Đồng ư
  Cancel-> Hủy bỏ
  Last edited by caocao84; 11-01-2014 at 03:09 AM.

 9. #24
  Iron Member Contributor Level 2
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  26
  Rep Power
  8

  Enchanting

  Enchanting -> Cường Hóa or Nâng cấp Or Yểm bùa or Phù phép
  Select -> Chọn
  Switch-> Đổi

  Select a Hero -> Chọn nhân vật
  Please select an Gear -> Chọn trang bị

  This hero has all equipments enhanced to the maxed level, please re-select hero. -> Trang bị của nhân vật này đă được cường hóa lên cấp cao nhất, xin chọn nhân vật khác
  Please add materials! -> Vui ḷng chọn nguyên liệu
  Congratulations! This item has been enchanted successfully. -> Chúc mừng! Bạn đă nâng cấp trang bị thành công.

  Tap left Side -> Chạm vào bên trái
  Maxed! -> Tối đa
  Enchant -> Cường hóa
  Enchant Max-> Cường hóa tối đa
  Apprentice -> Tập sự
  Journeyman -> Thạo nghề
  Expert -> Chuyên gia
  Artisan ->Nghệ nhân
  Master -> Bậc thầy
  Last edited by caocao84; 11-01-2014 at 03:09 AM. Reason: Enchant Translation

 10. #25
  Iron Member Contributor Level 2
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  26
  Rep Power
  8

  Guild

  Guild -> Bang hội
  Guild ID -> Số thứ tự bang hội
  Members -> Bang chúng

  Guild Leader -> Bang chủ
  Officer -> Trưởng lăo or Đường chủ
  Worship -> Tôn vinh
  Select Worship Mode -> Chọn chế độ tôn vinh

  Free worship -> Tôn vinh miễn phí
  Gain Stamina [x] -> Được [x] thể lực
  Free -> Miễn phí
  Coins worship -> Tôn vinh bằng vàng
  Gems worship -> Tôn vinh bằng kim cương

  Worshipment Awards -> Phần thưởng tôn vinh
  Gain Stamina -> - Được thể lực

  You've used up all worship chances today! -> Hôm nay bạn đă dùng hết số lần tôn vinh!

  Guild Introduction -> Giới thiệu Bang hội

  Mercenary Camp -> Doanh trại
  Raid Instances -> Phó bản
  Top Players -> Tín nhiệm
  Guild Shop -> Gian hàng or Bang thị
  Last edited by caocao84; 11-01-2014 at 03:08 AM. Reason: Guild shop translation

 11. #26
  Iron Member Contributor Level 2
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  26
  Rep Power
  8

  Hero stats

  Stats -- Chỉ số
  Strength Growth → Tăng trưởng sức mạnh
  Intellect Growth → - Tăng trưởng trí tuệ
  Agility Growth → Tăng trưởng nhanh nhẹn
  Strength → Sức mạnh
  Intellect → Trí tuệ
  Agility → Nhanh nhẹn
  Maximum HP → Sinh mệnh tối đa or HP tối đa
  Physical Attack → Tấn công vật lư or Lực công
  Magic Power → Tấn công phép thuật or Pháp công
  Armor → Giáp
  Magic Resistance → Kháng phép
  Physical Crit → Bạo kích vật lư
  Magic Crit → Bạo kích pháp thuật
  HP Regen → Lượng phục hồi sinh mệnh
  Energy Regen → Lượng phục hồi phép thuật
  Dodge -> Né tránh
  Ignore magic resistance --> Bỏ qua kháng phép
  Armor Penetration → Đánh xuyên giáp
  Life steal Rating → Mức hồi HP theo lượt đánh
  Improve healing -> Tăng hồi sinh mệnh
  Last edited by caocao84; 10-31-2014 at 07:05 AM.

 12. #27
  Iron Member Contributor Level 2
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  26
  Rep Power
  8

  For 'Heroes' tab

  All > Tất cả
  Front > Tiên phong
  Central > Chủ lực
  Back > Hậu cần

  (Mercenary > Thuê lính

  Power > Lực chiến

  Thank RedPanda for Heroes name you translated

  War Chief > Hoàng Cốt
  Arcane Sapper > Song Đao
  Savage One > Bạo Nhân Ngư
  Bear Warrior > Hùng Binh
  Admiral >Thuyền Trưởng
  Cleric > Tu Sỉ
  Depth Voice > Mỹ Nhân Ngư
  Psychopath > Đa Diện Nhân
  Shallows Keeper > Thủy quái
  Lightning Elemental > Lôi Tinh
  Mountain > Sơn Thần
  Soulhunter > Hồn Thực
  Deathknight > Tử Kỵ
  Drunken Master > Túy Sư
  Warrior Monk > Tu Binh
  Brute > Yêu Phủ
  SwordMaster > Kiếm Khách
  Fallen Dominion > Bại Vương
  Vengeance Spirit > Hận Linh
  Lunar Guardian > Nguyệt Vệ
  Old curse > Song Long
  Ice mage > Băng Sư
  Machinist > Yêu Cơ
  Necromancer > Hồn Sư
  Emberstar > Hỏa Linh
  Lightning Master > Lôi Sư
  Shadow Shaman > Hắc Tế
  Silencer > Diệt Khẩu
  Succubus > Yêu Nữ
  Imperial Executioner > Hoàng Phủ
  Ferryman > Ma Ảnh
  Master mage > Siêu Pháp Sư
  Wandering Spearman > Lăng Thương
  Frost Mage >Sương Pháp Sư
  Death Mage > Tử Pháp Sư
  Tusked Storm > Giác Băo
  Commando > Hổ Kỵ
  Leaves Shadow > Diệp Ảnh
  Chaplain > Nhân Mă
  Wind Master > Phong Sư
  Sniper > Thiện Xạ
  Mystic > Huyền Nhân
  Psychic Sword > Tàng Kiếm
  Professional Killer > Tiễn Cốt
  Pilot > - Phi Công
  Poisoned One > Độc Long
  Rifleman > Lục Quân


  'Inventory' and 'Fragments' tab

  Book > Thư viện

  All > - Tất cả
  Gear > Trang bị
  Reel > Cuộn giấy
  Stones > Ngọc
  Items > Vật phẩm

  Craft > Chế tạo
  Craft cost > Chế đồ tốn

  Material of > Nguyên liệu của
  Gear for > Trạng bị của
  Last edited by caocao84; 11-04-2014 at 06:27 AM. Reason: Update

 13. #28
  Iron Member Contributor Level 2
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  26
  Rep Power
  8

  Vip benefits

  * Gem - Kim cương

  Need n points for Vip x => Bạn cần [n] điểm đển lên VIP [x]

  Benefits => Quyền lợi

  Buy up to n Gems for Benefits Below => Mua đến [n] Kim Cương để được Quyền Lợi như sau:

  Unlocks Raid in Campaign feature => Mở khóa chức năng Tiến Công trong Phó Bản

  Free Daily Raid tickets [n] pieces. => vé Tiến Công miễn phí mỗi ngày

  Daily Stamina purchase opportunites ntime(s). => [n] lần mua Thể Lực mỗi ngày

  Daily Midas Touch n time(s). => [n] lần sử dụng Bàn Tay Vàng Midas

  Additional 5% Bonus Gems after Payment. => - Thêm 5% sau Kim Cương sau khi thanh toán

  Includes VIP n Benefits => - Bao gồm quyền lợi của VIP [n]

  Daily Elite Stage Reset 1time(s) => [n] lần khởi tạo lại Phó Bản Cao Cấp

  Unlocks Here Skill Points Recharge feature. => Mở khóa chức năng Mua điểm kỹ năng Nhân vật

  Unlocks Clear Arena Battle Cooldown feature => Mở khóa chức năng Xóa thời gian chờ trong Đấu Trường

  Daily Arena challenge chances reset n times(s). =>[n] lần khởi tạo lại số lần tham gia Đấu Trường

  Unlocks Stage Raid Raid 10 feature. => - Mở khóa chức năng Tiến công 10

  Increases Hero Skill Points Limit by n point. => Tăng Giới Hạn Điểm Kỹ Năng lên [n] điểm

  Additional Guild Coins from Daily Events 50%. => Tăng Bang Tệ thu được từ Nhiệm Vụ Hàng Ngày lên 50%

  Raid Instances n times more Gold Coins. => Số vàng trong Đột Kích lên [n] lần

  Unlocks Enchant Max feature. => - Mở chức năng Cường Hóa Tối Đa

  Daily Guild Worships n time(s) => [n] lần Tôn Vinh mỗi ngày

  Unlocks Goblin Merchant Permanent feature. => Mở khóa chức năng Gian Hàng Yêu Tinh

  Unlocks Guild Worship Gems Worship feature => Mở khóa chức năng Tôn Vinh bằng Kim Cương

  Allow max n Hero(s) in Mercenary Hall at the same time. => Cho phép tối đa [n] Nhân Vật vào Doanh Trại cùng một lúc

  Crusade Gold Bonus(Dragon Coins not included) n% => Vàng thưởng khi Chinh phạt (không tính Long Tệ) tăng thêm [n]%
  Last edited by caocao84; 10-31-2014 at 07:16 AM.

 14. #29
  Iron Member Contributor Level 2
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  26
  Rep Power
  8

  Arena

  Defenders → Đội h́nh pḥng thủ
  Power → Lực chiến
  Setup → Thiết lập
  My rank → Thứ hạng
  Rules -> Quy tắc
  Ladder → Cao Thủ
  Replays -> Xem lại
  Redeem → Đổi thưởng
  Chances left → Số lần c̣n lại
  Refresh -> Làm mới
  Cooldown -> Thời gian chờ
  Clear CD -> Xóa thời gian chờ
  Reset-> Tạo lại
  Leaderboard -> Bảng xếp hạng
  Guild chat -> Kênh Bang hội
  World chat -> Kênh Thế giới

  Rank → Thứ hạng
  Win -> Chiến thắng
  Power → Lực chiến

  Fight → Thách đấu

  Rules -> Thể lệ

  Hold current rank [x -y ] to claim: -> Giữ vững thứ hạng [x-y] hiện tại để nhận thưởng:
  Rules of the Arena -> Quy tắc Đấu trường
  1. Người chơi không thể tự kích hoạt kỹ năng cho nhân vật của ḿnh.
  2. Hiệu quả trị thương được tăng bằng tỉ lệ tăng sinh mệnh (HP) của nhân vật
  3. Mỗi khi chiến thắng bạn sẽ giành được thứ hạng của đối phương.
  4. Khi bạn không thể đánh thắng đối phương trong thời gian quy định th́ bạn sẽ thua
  5. Mỗi người chơi sẽ có 5 lần tham gia Đấu trường và được tạo mới mỗi ngày lúc 5 giờ sáng
  6. Thời gian chờ giữa mỗi trận đấu là 10 phút
  7. Bạn không thể thách đấu người chơi khác khi người đó đang chiến.
  8. Bảng xếp hạng Đấu trường sẽ tống kết lúc 9 giờ tối và phần thưởng sẽ được gửi vào Hộp thư.

  Arena Ranking Rules -> Quy tắc Xếp hạng Đấu trường

  Khi người chơi thách đấu và tiêu diệt được đối phương th́ có thể được thưởng Kim cương mỗi khi phá kỷ lục xếp hạng của ḿnh.
  Phần thưởng sẽ khác nhau tùy thuộc vào Thứ hạng và tối thiểu là 1 Kim cương.
  Phần thưởng được gửi ngay vào Hộp thư.


  Daily Ranking Reward Rules: -> Thể lệ Phần thưởng Xếp hạng Hàng ngày
  All ranking rewards will be sent via in-game mail. Rewards are listed below: -> Tất cả phần thưởng sẽ được gửi vào Hộp thư. Phần thưởng chi tiết như sau:

  i
  Last edited by caocao84; 11-03-2014 at 08:59 AM. Reason: Update

 15. #30
  Iron Member Contributor Level 2
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  26
  Rep Power
  8

  Chests

  Chests -> Rương báu

  Bronze Chests -> Rương đồng
  Gold Chests -> Rương vàng

  10x opening will give you at least one blue item -> Mở 10 rương bạn sẽ được ít nhất 1 vật phẩm Xanh dương
  10x opening will give you at least one Hero -> Mở 10 rương bạn sẽ được ít nhất 1 nhân vật

  Free chances -> Số lần miễn phí
  Free -> Miễn phí
  Free in: -> Miễn phí trong

  View -> Xem thêm
  Buy 1 -> Mua 1
  But 10 -> Mua 10

  Again-> Lần nữa
  OK -> Đồng ư

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •