tôi đă mỡ 7 lần x10 ḥm vàng nhưng lại nhận toàn rồng băng
nên đề nghị tăng tỉ lệ mở tướng trong ḥm vàng